• Responsible Institution
 • Ministry of Education of the People’s Republic of China
 • Sponsor
 • China Agricultural University
 • Editor-in-Chief
 • Wang Daoquan
 • Edited and Published
 • The Editorial Office of Chinese Journal of Pesticide Science
 • Address
 • College of Science, China Agricultural University Beijing, 100193 CHINA
 • Tel/Fax
 • 010-62733003
 • E-mail
 • nyxuebao@263.net
 • http://www.nyxxb.com.cn
 • http://nyxxb.cnjournals.cn/nyaoxxb/ch/index.aspx
 • Domestic Distribution
 • Beijing Bureau for Distribution of Newspapers and Journals Local Post Offices in China
 • (Code:2-949)
 • Overseas Distribution
 • China International Book Trading Corporation(P.O.Box 399,Beijing,China)(Code:BM 1505)
 • ISSN: 1008-7303
 • CN: 11-3995/S
Journal Information

Chinese Journal of Pesticide Science Brief Introduction of Chinese Journal of Pesticide Science (Nongyaoxue Xuebao ), ISSN 1008-7303, is a bimonthly Journal sponsored by China Agricultural University. Its first issue was printed in 1999. The editor-in-chief is Professor Wang Daoquan. The editorial board is composed of 60 renowned Chinese and foreign experts, among them, four academicians from Chinese Academy of Engineering. Chinese Journal of Pesticide Science is a bimonthly Journal sponsored by China Agricultural University.... [More]
    contents No.2.(2019) Online FirstMore >>  

  CONTENTS
 
--[30]

 
 
  MONOGRAPHS AND REVIEWS
 
Molecular target of flonicamid: inward-rectifying potassium channels--SU Jianya[36]

 
 
  RESEARCH REPORTS
 
Studies on antifungal components in the roots of Wikstroemia chamaedaphne Meisn.--HU Zhihui, JI Zhiqin and WEI Shaopeng[37]

 
Extraction and identification of herbicidal active substances in cottonseed hulls--ZHANG Chengjia, LI Zuren and BAI Lianyang[29]

 
Resistance of Eleusine indica to acetyl-CoA carboxylase-inhibiting herbicides in direct-seeded rice and its molecular mechanism--YUAN Guohui, TIAN Zhihui, LI Tao, QIAN Zhenguan, GAO Ping, LIU Shibing and SHEN Guohui[26]

 
Effects of trans-cinnamaldehyde against Villosiclava virens on cell ultrastructure and activities of three respiratory enzymes--ZHENG Jingge, GUO Zhixin, LIU Tingting, MAO Liangang, ZHANG Yanning, ZHANG Lan and JIANG Hongyun[22]

 
Sensitivity to fluopicolide and biological characteristics of resistant mutants of Phytophthora capsici in Chongqing--WANG Qiuyue, MA Guanhua, YIN Xuewei, LU Yuanyuan, ZHANG Xiaochun and XU Yidan[23]

 
Comparative study on the susceptibility of macropterous and brachypterous Nilaparvata lugens to insecticides--HE Biyan, YANG Peng, LI Wenhao, WAN Hu and LI Jianhong[23]

 
Toxicities and synergy effects of sulfoxaflor and other ten insecticides against Aphis gossypii Glover--WANG Huanhuan, ZHANG Chunjiao, LIU Mengming, ZHU Peng and XUE Chaobin[23]

 
Fermentation condition optimization of isopropylstilbene and its inhibition effect against Botrytis cinerea--WANG Baojuan, CAI Nan, LI Xinghai and YU Zhiguo[12]

 
Influence of beta-cypermethrin and intervention effects of vitamin E on reproductive function of mice ovary--WU Yalin, WANG Outing, XU Yuwei, ZHANG Shasha, AN Xiuxiu and WEI Xueliang[12]

 
Residue analysis of flucarbazone-sodium, mesosulfuron-methyl, clodinafop-propargyl and clodinafop in wheat--JING Jing, FENG Xiaoxiao, PAN Lixiang, XU Tianheng and ZHANG Hongyan[15]

 
Residues determination and dissipation dynamics of dinotefuran and its metabolites in rice ecosystem--GE Huilin, XIE Defang, ZHENG Xuehong, LYU Daizhu, LI Pingping and TAO Shanshan[22]

 
Residue of spirotetramat, diafenthiuron and their metabolites in fruits and vegetables by QuEChERS-ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry--LAN Feng, YAO Jie, ZHOU Xianxue, LIU Chuande, LI Xiaoliang, LU Zeqi, JIANG Wei and WANG Zhixin[18]

 
Characterization of lecithin tank mixing adjuvant and synergistic effect with sulfoxaflor on the control of rice planthopper--XU Pengfei, KANG Tinghao, ZHANG Yuan, QIN Xueying, HE Shun, LI Jianhong and WAN Hu[19]

 
 
  RESEARCH NOTES
 
Characterization and synthesis of three impurities in tembotrione--HUANG Pengmian, ZHOU Zhihui, WU Hong, ZHOU Ling, DING Hui, WU Bin, ZHAO Dongjiang and HUANG Chaoqun[17]

 
In vitro bioactivities of four fungicides including carbendazim against Botrytis cinerea in tobacco--ZHOU Hao, LI Licui, FAN Jie, YU Zhihe, WANG Hancheng, CHEN Xingjiang, MA Jun and LIU Jinhua[19]

 
Sensitivity of Curvularia coicis to pyraclostrobin and its control efficacy against Coix leaf blight in South Fujian Province--DAI Yuli, GAN Lin, RUAN Hongchun, SHI Niuniu, DU Yixin, CHEN Furu and YANG Xiujuan[15]

 
Residue of pyriminobac-methyl in rice and environment--JIA Haoran, ZHANG Yue, LI Wei, LI Baotong, SHI Xugen and TANG Limei[19]

 
 
  相关信息及其他
 
--[19]

 
--[14]